Tedenske novice 227

10. junija, 2021
vedis-admin

Indeks stroškov dela / SURS, 8. junij 2021
(začasni podatki) Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 po začasnih podatkih povprečno za 11,4 % višji kot v prvem četrtletju 2020, pri čemer so bile plače za dejansko opravljeno delovno uro povprečno za 10,7 % višje, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa za 15,5 % višji kot v prvem četrtletju 2020. V omenjenem obdobju so se povprečne bruto plače – po podatkih mesečnega statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah – zvišale za 10,6 %.
Zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro je najizrazitejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9605

Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev / FURS, 7. junij 2021
Z 10. 6. 2021 se spreminjajo podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev. Na nove podračune se plačujejo trošarine in okoljske dajatve, obračunane z obračunom, ki ga zavezanec predloži Finančni upravi od 10. 6. 2021 dalje. Podračuni, na katere se plačujejo trošarine in okoljske dajatve na podlagi obračunov, predloženih od 10. 6. 2021 dalje, so objavljeni na spletni strani Finančne uprave v seznamu »Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev«. Zavezanci lahko preverijo pravilni podračun za plačilo trošarin in okoljskih dajatev tudi na konkretnem obračunu trošarine oz. okoljske dajatve v informacijskem sistemu E-TROD. Če želi zavezanec plačati več vrst dajatev, ki se plačujejo na isti podračun, v enem znesku, pri plačilu navede referenco SI19 davčna številka-99996.
Prav tako se z 10. 6. 2021 spreminja podračun za plačevanje trošarinske obveznosti za trošarinske zavezance, ki preko portala eCarina ali v papirni obliki oddajajo napovedi – dokumente TRO-NAP oziroma TRO-ZPP. Če trošarinski zavezanci v teh primerih obveznosti po napovedi plačajo vnaprej, plačilo izvršijo na podračun številka SI56011008881000030 z referenco prejemnika SI19 DŠ-29009. Če pa želijo plačilo dolga po napovedi zavarovati z gotovinskim pologom, gotovinski polog plačajo na depozitni podračun številka SI56011006000009626 z referenco prejemnika SI19 DŠ-55000-2900.
https://www.gov.si/novice/2021-06-07-spremenjeni-podracuni-za-placilo-trosarin-in-okoljskih-dajatev/

Bonitetne ocene S.BON / AJPES, 3. junij 2021
AJPES obvešča, da so na voljo nove bonitetne ocene S.BON – bonitetna ocena po pravilih Basel II
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Splosno


UL RS 92/2021, 8. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202192
– Ustavni zakon o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ62a)
– Zakon o bančništvu (ZBan-3)
– Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1)

UL RS 91/2021, 7. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202191
– Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-UPB9)
– Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZSDT-UPB4)

UL RS 90/2021, 4. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202190
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E)
– Pravilnik o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

UL RS 88/2021, 3. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202188
– Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021
– Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
– Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
– Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
– Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
– Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
– Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
– Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
– Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija