Tedenske novice 234

29. julija, 2021
vedis-admin

Unovčevanje bonov – sprememba glavne dejavnosti / AJPES, 23. julij 2021
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost).
AJPES pojasnjuje postopek spremembe glavne dejavnosti ter posledično firme poslovnega subjekta.
https://www.ajpes.si/novica/Sprememba_glavne_dejavnosti_zaradi_unovcevanja_bonov?id=491

Pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas / MGRT, 23. julij 2021
Ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas velja od 1. julija 2021 do 30. septembra 2021, z možnostjo podaljšanja s sklepom vlade, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021.
Delodajalec lahko uveljavi pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Če je delodajalec delavcem skrajšani delovni čas odredil že pred uveljavitvijo ZIUPGT za obdobje od 1. julija 2021, lahko vloži vlogo v 15 dneh od uveljavitve ZIUPGT.
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je objavilo posodobljena pojasnila k prenovljenemu ukrepu povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas.
https://www.gov.si/novice/2021-07-23-pojasnila-glede-povracila-nadomestila-place-za-skrajsani-delovni-cas/


UL RS 123/2021, 27. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021123
Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP)
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)
Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F)
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021
Poročilo o gibanju plač za maj 2021

UL RS 121/2021, 23. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021121
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ)
Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV-A)
Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-D)
Uredba o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje